Υπηρεσίες

Το Τμήμα επιστασίας & Ιματισμού

  • Μεριμνά για τον καθαρισμό,επρεπισμό και την καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου.
  • Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός Νοσοκομείου.
  • Εχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
  • Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
  • Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
  • Ευθύνεται για την διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού,κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Αν. Προισταμένη Επιστασίας & Ιματισμού

Κακοσίμου Χρυσοβαλάντω
Ν.Μ. Μεσολογγίου
Tηλ: 2631360444
Email: epistasias@1703.syzefxis.gov.gr