Υπηρεσίες

Ο Παθολογικός τομέας της Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» διαρθρώνεται σε τμήματα και μονάδες ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Παθολογικό
β) Καρδιολογικό

Μονάδες
α) Τεχνητού Νεφρού