Βάσει του Φ.Ε.Κ. 662/β/2-3-2017, Υπουργική Απόφαση Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 όπου ορίζει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου λειτουργεί το εν λόγω τμήμα από σύστασης του Νοσοκομείου.

Το Γραφείο αυτό είναι στεγασμένο σε χώρο με εύκολη πρόσβαση, πλησίον της κύριας εισόδου του νοσοκομείου, κατάλληλο ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας ενώ είναι ευκρινώς σηματοδοτημένο. Λειτουργεί και εξυπηρετεί τους πολίτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ διαθέτει τηλεφωνική γραμμή και εξοπλισμό κατάλληλο για την αναγκαία ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλα γραφεία και υπηρεσίες. Επίσης διαθέτει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα αρχεία (φυσικά και ηλεκτρονικά) όλων των Τμημάτων του νοσοκομείου, με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης άντλησης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών (εισιτήρια, εξιτήρια, λίστες ασθενών, χρόνος αναμονής για εξέταση κ.ά.). Η πρόσβαση στα αρχεία και την αντίστοιχη πληροφορία υπόκειται στις αρχές του ιατρικού απορρήτου και θα πρέπει να είναι συναφής και ανάλογη του προστατευτικού σκοπού των «Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας». Τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Γραφείο σε άλλες υπηρεσίες υπόκεινται σε ανωνυμοποίηση, εφ’ όσον εκπληρώνεται ο προστατευτικός σκοπός του. Το Γραφείο επικοινωνεί και συνεργάζεται συστηματικά με κάθε υπηρεσία του νοσοκομείου και ειδικά με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Το εν λόγω γραφείο μεριμνά για:

  • τα δικαιώματα των ασθενών,
  • το προστατευτικό τους πλαίσιο,
  • τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία και τους δικαιούχους αυτών,
  • τις σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα του νοσοκομείου,
  • τα χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail),
  • τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και των επισκέψεων,
  • τις οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.

Κάθε εξάμηνο, το γραφείο αποστέλλει την 6μηνιαία έκθεση πεπραγμένων στο Υπουργείο Υγείας στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις καταγγελίες και τα πιθανά παράπονα του κοινού. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τα γραπτά παράπονα, τα ηλεκτρονικά παράπονα και τα παράπονα που προκύπτουν από το κυτίο παραπόνων το οποίο διαθέτει η Νοσηλευτική Μονάδα στην είσοδο του Νοσοκομείου.