Υπηρεσίες

Ο 2ος Νοσηλευτικός Τομέας αποτελείτε από τα παρακάτω τμήματα: