Υπηρεσίες

Ο Χειρουργικός τομέας της Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:
α) Χειρουργικό
β) Μαιευτικό – Γυναικολογικό
γ) Ορθοπεδικό
δ) Αναισθησιολογικό