Υπηρεσίες

Η Ιατρική Υπηρεσία της Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τομείς, στους οποίους λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, μονάδες, καθώς και διατομεακά και λοιπά τμήματα, ως εξής:
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 60 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 60 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας
δ) Τομέας Ψυχικής