Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τα Λειτουργικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2020 όπως έχουν εξαχθεί από το σύστημα B.I. Forms του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται πως κατά τον μήνα Αύγουστο μετά από εντολή της 6ης Υ.Πε. πραγματοποιήθηκε από την Νοσηλευτική μας Μονάδα έρευνα με εξαγωγή αποτελεσμάτων από το B.I. Forms για την «Αξιολόγηση Δεικτών Αποδοτικότητας Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων» με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς δείκτες.