Υπηρεσίες

Ο 1ος Νοσηλευτικός Τομέας αποτελείτε από τα παρακάτω τμήματα: