Έσοδα

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τον προϋπολογισμού εσόδων ανά έτος για την περίοδο 2017-2019

Έξοδα

Στους παραπάνω πίνακες εμφανίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού εξόδων ανά κατηγορία για τα έτη 2017-2019

Βάσει των παραπάνω πινάκων προκύπτει το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων για τα έτη 2017-2019. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο ετήσιος αυτός συνολικός προϋπολογισμός καθώς και οι τιμολογηθείσες αγορές, δίνοντας τελικά το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού εντός της χρήσης.

Προϋπολογισμοί 3ετίας (2019-2022)

Έσοδα

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τον προϋπολογισμού εσόδων ανά έτος για την περίοδο 2019-2022.

Έξοδα

Έξοδα

Στους παραπάνω πίνακες εμφανίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού εξόδων ανά κατηγορία για τα έτη 2019-2022.