Υπηρεσίες

Ο 3ος Νοσηλευτικός Τομέας αποτελείτε από τα παρακάτω τμήματα: