Στους παραπάνω πίνακες, συμπεριλαμβάνονται και τα 20 άτομα που απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις και αφορούν την σίτιση την φύλαξη και την καθαριότητα.

2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 2 8 23 29 22 84
ΕΠΙΣΤΜΟΝΙΚΟ
ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ
3 0 0 0 0 3
ΛΟΙΠΟ 1 0 0 0 0 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 2 53 50 27 28 160
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ 0 8 10 0 7 25
ΤΕΧΝΙΚΟ 1 1 7 0 2 11
ΙΑΤΡΟΙ 28 0 0 0 10 38
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 8 0 0 0 0 8
ΣΥΝΟΛΑ 330
2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1 11 21 27 16 76
ΕΠΙΣΤΜΟΝΙΚΟ
ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ
3 0 0 0 2 5
ΛΟΙΠΟ 1 0 0 0 0 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 2 51 45 22 36 156
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ 0 10 15 0 5 30
ΤΕΧΝΙΚΟ 1 1 6 0 2 10
ΙΑΤΡΟΙ 30 0 0 0 7 37
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 7 0 0 0 0 7
ΣΥΝΟΛΑ 332