Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

  • Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση Ιατρών.
  • Η προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
  • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
  • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
  • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση Νοσηλευτικών πράξεων.

 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Ακριβοπούλου Αγγελική (Νοσηλεύτρια Τ.Ε – ΜSC)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631360102

Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα
Φραγκούλη Ειρήνη (Νοσηλεύτρια Τ.Ε)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631360432

Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα
Ντάκουλα Λαμπρινή (Νοσηλεύτρια Τ.Ε)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631360432

ΤΕ Νοσηλευτικής 1 Προσωποπαγής
ΤΕ Νοσηλευτικής 1 Προσωποπαγής ΙΔΑΧ
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής 3 προσωποπαγείς ΙΔΑΧ
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού 7 ΙΔΑΧ