Τηλεφωνικό κέντρο: 2631360100 / Τηλεφωνικά ραντεβού: 2102203587

Αρχική2023-06-02T16:29:00+03:00

Καλώς ορίσατε στο Γ.Ν Αιτ/νίας Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Ν.Μ Μεσολογγίου ελπίζουν ότι ο ιστότοπος αυτός θα λειτουργήσει βοηθητικά παρέχοντας δυνατότητα επικοινωνίας και βοήθειας προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των πολιτών της περιοχής ευθύνης μας. Οι υγειονομικές συνθήκες επιβάλουν την καθημερινή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλοι.

Η Αν. Διοικήτρια
Ελένη Φιλιπποπούλου

Το Νοσοκομείο μας

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Νοσοκομείο Αγρινίου μετά από την καθιέρωσή τους ως διασυνδεόμενα Νοσοκομεία με την Αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ84627 απόφαση (ΦΕΚ 1681/Β/28-7-2011). Τα δύο αυτά λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), αποτελούν από το 2012 (ΦΕΚ 3510/2012) αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) ως «Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας». Από το εν λόγω ΦΕΚ και μετά, το Νοσοκομείο Μεσολογγίου φέρει πλέον την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου».

Υπηρεσίες

Ιατρική

Υπηρεσία

Νοσηλευτική

Υπηρεσία

Διοικητική

Υπηρεσία

Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4859/2024 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» CPV: 33771000-5,39830000-9», ME ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ 69.924,03 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% και 6% (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 57.821,20€) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 349233) KAI ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

30.04.2024|Προμήθειες|

Go to Top