Υπηρεσίες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Εργαστηριακός τομέας της Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−ΚΩΣΤΑ» διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:
α) Μικροβιολογικό
β) Βιοπαθολογικό
γ) Αιματολογικό – Αιμοδοσία
δ) Βιοχημικό
ε) Φαρμακευτικό
στ) Παθολογοανατομικό
ζ) Ακτινολογικό – Διαγνωστικό