Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2014